Sådan søger du

Det er muligt at ansøge Fonden om midler til projekter og initiativer, der understøtter Fondens strategiske hovedspor, har markant effekt og som typisk involvere en flerhed af udførende samarbejdspartnere.  I 2021 uddeler Fonden midler til projekter som understøtter Fondens strategiske fokusområder.

Ansøgningsfrist er 1. november 2022 for projekter i 2023

Ansøgningerne sendes til Sekretariatet på mail sobro@odense.dk

Ansøgningskriterierne kan læses her på siden, og for yderligere spørgsmål eller andre henvendelser i forhold til ansøgningsprocessen, kontakt Sekretariatet på tlf. 4013 0775 eller 3091 3646

Ansøgningsskemaet findes her: H.C. Andersen Fonden – Ansøgningsskema

H.C. Andersen Fonden Odense – Ansøgningskriterier

Gældende fra 1. december 2020

Fondens strategi 2018-22
H.C. Andersen Fondens vedtægtsbestemte målsætning er at fremme kendskabet til eventyrdigteren og hans fødeby Odense i en national og global sammenhæng.
I opfyldelsen af dette formål har Fonden besluttet i sin Strategiplan for 2018-2022 at koncentrere indsatsen inden for 4 hovedspor.

Fondens strategi omfatter følgende fire hovedspor:

  • • Andersen i undervisningen
  • • Ikonby og litterær kulturarv
  • • Andersen i verden
  • • Andersen i Odense

Fonden uddeler midler til projekter inden for de fire spor, som er beskrevet herunder.

Andersen i undervisningen

H.C. Andersen Fonden ønsker gennem ’Andersen i undervisningen’ at fremme uddannelser, hvis undervisning i, om eller med H.C. Andersen bl.a. lægger vægt på værdiord som: Mønsterbryder, mødet med det andet, fantasi og skabertrang, stræben efter indsigt i det, der er større end én selv.

Den konkrete udmøntning af sporet kan ske ved afholdelse af symposier, efteruddannelse af pædagoger, grundskolelærere og gymnasielærere samt ved medvirken til udvikling og afprøvning nye læringstilbud og undervisningsmaterialer.

Ikonby og litterær kulturarv

H.C. Andersen Fonden ønsker gennem støtte til projekter at kortlægge udvalgte nationale eller på anden vis afgrænsbare kulturers kendskab til og forvaltning af H.C. Andersen, så forståelsen af og kendskabet til Andersen som verdensborger og verdenskunstner uddybes.

Disse analyser af Andersens betydning og ’væren til stede’ i en konkret kultur skal spille sammen med studier af H.C. Andersen som verdenslitterær kulturarv. Hvilke værdier repræsenterer Andersen? Hvordan kan vi i Odense og Danmark formidle Andersen og Andersens kunst på en måde, så han bliver større og dybere for resten af verden. Kunstneren og mennesket H.C. Andersen, ikonet H.C. Andersen skal behandles og fremstilles i den mangfoldighed og med den seriøsitet, hans eget værk rummer.

Andersen i verden

Det er Fondens ønske at fremme kulturturisme med fokus på H.C. Andersen gennem sporet ’Andersen i verden’. Projekter, der kan ydes støtte til, skal have fokus på særlige geografiske områder, hvor Andersen-kulturturisme kan udvikles yderligere.

Fonden ønsker at gøre det muligt at afprøve, udvikle og videreudvikle markedskoncepter i udvalgte lande, med henblik på at tiltrække kulturturister til Odense. H.C. Andersen Fonden har i de seneste år haft fokus på tiltrækningsindsatser i Kina, Tyskland og Italien og ønsker at fastholde markedsudviklingen i disse kombineret med nye områder i form af nærområderne Sverige, Norge, Holland og Belgien.

 Andersen i Odense

Fondens ønsker at øge kendskabet til H.C. Andersen lokalt og nationalt gennem koordination og støtte til udvalgte initiativer udført af relevante aktører på området. I 2021 og 2022 lægges særlig vægt på indsatser, som understøtter lanceringen af det ny H.C. Andersens Hus og konceptet H.C. Andersens Odense.

Indsatserne kan være i form af kunst- og kulturtilbud i Odense eller national markedsføring af eksisterende kulturtilbud i Odense.

Nyt vedr. uddeling efter ansøgning

Fra 2021 ændres Fondens uddelingspolitik således, at der uddeles midler efter ansøgninger, der lægger sig inden for et eller flere af de fire strategiske spor. Der er ansøgningsfrist to gange om året. Det er fondens bestyrelse, der efter indstilling fra sekretariatet, træffer afgørelse om, hvilke projekter, der kan opnå støtte.

Der er fastsat 2 ansøgningsterminer, henholdsvis 1. november med henblik på første uddeling i december for efterfølgende første halvår, og 1. maj til uddeling i juni for andet halvår.

Fonden prioriterer støtte til større indsatser med betydelig volumen og effekt.
Annoncering af ansøgningsterminer og kriterier sker via opslag på Fondens website.

Ansøgningskriterie

1. Ansøgninger skal ligge inden for et eller flere af Fondens strategiske hovedspor:

  • • Andersen i undervisningen
  • • Ikonby og litterær kulturarv
  • • Andersen i verden
  • • Andersen i Odens

2. Ansøgninger skal udgøre en substantiel størrelse med henblik på at have markant effekt, dvs. beløb på minimum 300.000 kr. årligt. Der vil kunne søges støtte til projekter og initiativer med flerårigt perspektiv. Tildelingen vil som udgangspunkt kun ske for ét år ad gangen, idet ansøger for følgende år skal fremsende ny ansøgning. Det vil være muligt for ansøger efter aftale med Fondens sekretariat at dele en bevilling over to år. For at sikre tilstrækkelig slagkraft og effekt er det som udgangspunkt forudsat, at ansøger er en større organisation/institution med arbejdsfelt inden et eller flere af fondens 4 aktuelle strategiske spor. Det vil indgå i prioriteringen af tildelinger, at ansøger medfinansierer indsatsen. Dette kan ske enten i form af kontantbeløb eller godkendt og dokumenteret arbejdskraft.

3. Fondens regler for bevillingers udbetaling, krav til afrapportering, revisorgodkendelse for regnskab fremgår af Fondens website. Disse vil tillige være præciseret i bevillingsskrivelser sammen med deadline for afrapportering og aflæggelse af regnskab.