ANSØGNINGSKRITERIER

Vinderne til Filmfestivalen © Geir Hauksson

For at komme i betragtning til støtte af et projekt, skal projektet bidrage til mindst et af Fondens fire hovedspor i arbejdet med Andersen.


I behandlingen af ansøgninger lægger Fonden vægt på, at projekterne er væsentlige med en høj grad af medfinansiering enten via fonde eller ved egenfinansiering. Fonden har fokus på, at projekterne er udviklende og har høj kvalitet, lige som Fonden lægger vægt på udbredelsen af resultaterne af de støttede projekter. Fonden understøtter større og tværgående initiativer, som typisk involverer en flerhed af udførende samarbejdspartnere.


For at sikre tilstrækkelig slagkraft og effekt er det som udgangspunkt forudsat, at ansøger er en større organisation/institution med arbejdsfelt inden et eller flere af fondens 4 aktuelle strategiske spor. Det vil indgå i prioriteringen af tildelinger, at ansøger medfinansierer indsatsen. Dette kan ske enten i form af kontantbeløb eller godkendt og dokumenteret arbejdskraft.


Såfremt der opnås tilskud fra Fonden, vil fondens sekretariat indgå en kontrakt med tilskudsmodtager, som bl.a. vil beskrive, hvad der er opnået tilskud til, hvornår udbetalingerne vil falde, hvordan projektet skal afrapporteres, krav til regnskab mv.

Ansøgninger til Fonden i 2024-2025

For fondens uddelinger i 2024 og 2025 (ansøgningsfrist 14. december 2023 og 1. november 2024) vil der blive lagt særlig vægt på projekter, der peger frem mod og markerer 150 årsdagen for H.C. Andersens død.

 

Rammefortælling for markeringen af H.C. Andersens 150-års dødsdag


Andersen er død – hans værk lever!

150-året for H.C. Andersens død i 2025 er en anledning til at sætte fokus på Andersens liv og død og hans værkers fortsatte inspirationskraft og betydning. Markeringen skal fejre en fortsat levende kulturarv, der inspirerer – og også inspirerer til ny kunst og kultur.


Markeringen skal både rumme det værknære, samt kunst og kulturudtryk inspireret af H.C. Andersens univers og være en anledning til at dvæle ved svære emner som død, savn, minde og udødelighed.


Andersens fortællinger om død bygger på hans stærke ønske om at blive mindet, så døden ikke bliver et allersidste punktum. Det vil vi markere sammen i 2025.

H.C. Andersen manuskript © Jonas Legarth

Markering af H.C. Andersens dødsdag 2025

H.C. Andersen manuskript © Jonas Legarth

Andersens død er anledningen til markeringen, og sætter en overordnet tematisk ramme på døden, minder og efterliv.


Andersen beskæftigede sig i forfatterskabet meget med emner som liv og død, savn, minde, efterliv og udødelighed. Personligt var han optaget af, hvordan andre i samtiden og eftertiden opfattede ham. Nu er hans værker blevet læst, fortolket og spredt over hele verden gennem 150 år, og stadig deles de, gives videre og inspirerer til ny kunst og kultur. Markeringen skal være en fejring af livskraften og kreativiteten i Andersens rige og mangfoldige arv. Dette tema åbner mulighed for aktiviteter i mange forskellige former, genrer og udtryk. Det giver mulighed for at definere flere undertemaer og stille spørgsmål fra de overordnede som ”hvorfor og hvordan er Andersen blevet spredt til snart sagt alle verdens kulturer”, ”hvorfor inspirerer eventyrerne stadig nye fortolkninger?” til de personligt involverede: ”hvem gav eventyrene videre til dig?”, ”hvad betyder Andersen for dig?”


Markeringen vil også åbne mulighed for se mere bredt på emner som død, savn, minde, og efterliv/udødelighed. Emnet er i sagens natur eviggyldigt, men samtidig tabubelagt. Måske kan et kunstnerisk udgangspunkt skabe et rum for refleksioner og samtaler, der ellers er svære?

Der skal i kommunikation og markedsføring være en balance mellem fejringen af værket og den mere alvorlige tematik omkring døden

SÅDAN SØGER DU

Ansøgningsfrist for 2025 er 1. november 2024


Som ansøger til Fonden skal du udfylde Fondens officielle ansøgningsskema som du finder her. Udover korrekt udfyldelse af ansøgningsskema, skal du vedhæfte relevante bilag til din ansøgning. Som minimum detaljeret budget, aktivitetsplan samt officielle interessetilkendegivelser fra samarbejdspartnere.

 

Ansøgninger skal udgøre en substantiel størrelse med henblik på at have en markant effekt. Der vil kunne søges støtte til projekter og initiativer med flerårigt perspektiv. Tildelingen vil som udgangspunkt kun ske for ét år ad gangen, idet ansøger for følgende år skal fremsende ny ansøgning.


Det vil være muligt for ansøger efter aftale med Fondens sekretariat at dele en bevilling over to år. 


Ansøgningsfristen er hvert år d. 1. november. Tilskudet gives til projekter det efterfølgende år. I tilfælde af evt. restmidler vil ansøgninger blive behandlet løbende på de 2 efterfølgende årlige møder i fonden.


Download ansøgningsskemaet her

H.C. Andersen manuskript © Jonas Legarth

TIDLIGERE STØTTEDE

Fishtail © Anders Nydam

H.C. Andersen fonden har tidligere støttet bl.a.:


  • Animani: Fishtail - Et dukketeatralsk Oprør! (Produktionsstøtte og indkøb af forestilling)
  • Destination Fyn: Et eventyr, du troede, du kendte (Markedsføringskampagne)
  • FilmFyn: EDIT24 (Undervisningsforløb)
  • H.C. Andersen Centeret, SDU: H.C. Andersen Uddannelse (Uddannelsesforløb)
  • Syddansk Universitetsforlag: H.C. Andersens billedkunst fortolket af Lars Ravn (Produktion og udgivelse)
  • Museum Odense: Markmusens Hjem (Etablering af udstilling)